Zakres usług

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie prawa: karnego, rodzinnego w tym rozwody, cywilnego, pracy, administracyjnego i gospodarczego.

Prawo karne

Kancelaria w osobie adw. Mirosławy Buśko prowadzi obrony karne oraz reprezentuje pokrzywdzonych jako oskarżycieli posiłkowych czy też powodów cywilnych. W ramach tej gałęzi prawa reprezentuje klientów na każdym etapie postępowania karnego- tj. postępowania przygotowawczego , procesu przed sądem I instancji, postępowania apelacyjnego, a w szczególnych przypadkach także kasacyjnego oraz postępowania wykonawczego. Praktyka i doświadczenie zawodowe pokazują, że obecność obrońcy lub pełnomocnika wskazana jest już na jak najwcześniejszym etapie postępowania przygotowawczego prowadzonego przez prokuraturę. Dlatego w postępowaniu przygotowawczym uczestniczy we wszystkich czynnościach procesowych, w których dopuszczalna jest obecność obrońcy lub pełnomocnika. Tutaj częstokroć następują zdarzenia procesowe, które nadają kierunek dalszemu biegowi sprawy, tzn. decydują o określonej treści zarzutów (lub dalej aktu oskarżenia) bądź prowadzą do umorzenia sprawy (bez formułowania aktu oskarżenia przez prokuraturę).

Prawo rodzinne

Sprawy rodzinne są szczególną kategorią spraw ze względu na duży poziom emocji, jakie bardzo często udzielają się stronom postępowania. W takiej sytuacji reprezentowanie przez zawodowego pełnomocnika niewątpliwie wpływa pozytywnie na jakość, sprawność i skuteczność postępowania. W szczególności pomocne jest „chłodne” spojrzenie i wyzbyta emocji ocena sytuacji, ustalenie odpowiedniej strategii procesowej oraz umiejętność reakcji na niespodziewane działania procesowe drugiej strony. Głównymi polami działalności w zakresie prawa rodzinnego są:

• sprawy rozwodowe oraz o separację (rozwód z orzeczeniem o winie, rozwód bez orzekania o winie, wniosek o • eksmisję współmałżonka, etc.),
• sprawy o podział majątku wspólnego (ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym małżonków, rozliczanie nakładów, etc.),
• sprawy o alimenty oraz uchylenie obowiązku alimentacyjnego (alimenty na dziecko, alimenty na współmałżonka, etc.),
• sprawy o ustalenie czy zaprzeczenie ojcostwa,
• sprawy dotyczące ustalenia kontaktów z dzieckiem,
• sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej,
• sprawy o ubezwłasnowolnienie.

Prawo cywilne

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie prawa cywilnego na przykład w sprawach: o zapłatę, dot. nieruchomości, dot. umów, odszkodowawczych, o ubezwłasnowolnienie, o ochronę dóbr osobistych, spadkowych itp.
Śmierć osoby bliskiej na gruncie prawa cywilnego powoduje konieczność uregulowania przez rodzinę szeregu kwestii prawnych związanych z majątkiem pozostawionym przez zmarłego. Pomoc zawodowego pełnomocnika pozwala w takiej sytuacji sprawnie i skutecznie rozwiązać problemy prawne i kwestie sporne, które częstokroć są skomplikowane. Do takich spraw należą, w szczególności:

• sprawa o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zabezpieczenie spadku,
• przyjęcie bądź odrzucenie spadku, unieważnienie testamentu,
• wydziedziczanie osób uprawnionych do nabycia spadku z mocy ustawy,
• dochodzenie zachowku,
• podważanie fałszywych testamentów.

Prawo pracy

Prowadzę sprawy między innymi o:

• wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia pracownicze,
• odwołania o d wypowiedzenia od pracy,
• przywrócenie do pracy i odszkodowanie itd.

Prawo gospodarcze

Kancelaria prowadzi sprawy dotyczące:

• sporządzania i opiniowania umów,
• negocjacji z kontrahentami,
• spraw o zapłatę oraz odszkodowanie itd.

Prawo administracyjne

Jest to dziedzina prawa bardzo rozległa ale najczęściej są to sprawy o:
• emeryturę,
• rentę,
• świadczenia rodzinne itp.

\

Prawo karne

\

Prawo rodzinne

\

Prawo cywilne

\

Prawo pracy

\

Prawo gospodarcze

\

Prawo administracyjne

Mirosława Buśko

Kancelaria Adwokacka
ul. Wojska Polskiego 10
(w pobliżu Poczty Głównej)
64-920 Piła

+ 48 660 156 909